Kurmancî  

Zazakî  

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

sitû
qirik
Ev çi ye?