Shanikê kilmî  bi Kirmanckî

 Kurmanckî


Kurm. | Kirm. | Tr | D |

 

Qemer û maya xo

Arêkerdox: Lerzan Jandîl

 

Daka pîre bena, lacê dê xo beno, na vêshan manena.Lacê dayê shono qota ano
çarshî de rosheno. Kutê non cêno ano, letê xo re jû dano maya xo. Rojê tekneno shono, nîya dano, ke domanî hayê pisinge kîshenê.
- Ero vano, shima qey danê a pisinge ro?
- Ero vano, mîrate xirabin a, p s a.
- Ere vano, ez ane mecîdaye dana shima, a pisinge bidê mi.
Vanê:
- Hêya, peranê ma bide ma.
Pera dano ci, pisinge dest ra cêno, pisinge cêno, êno çê. Ma dê miradîna.
- Dayê vano, ez kîsê xo ra dana ci, tawa kîsê to ra dana? To xo rê wayirê
letê nonê xu ya.
Roja bîne shono, qotanê xo ano, çarshî de rosheno. Nîya dano, ke damanî kutîkê fetelnenê, cewrik o, danê pi ro, keno zarî û zîbîye, zerê nê vêsheno.
Vano:
- Ero shima qey danê ê cewrî ro?
- Ero vanê, kutik o, pîs o, ma çik o.
- Law vano, pi ro medê, ez mecîdaye dana shima, kutikî bidê mi.
Vanê:
- Bide peranê ma.
Peranê xo dano ci, kutikî ci ra cêno, êno çê. No tekneno shono qota, qote
veceno, nîya dano zerê qote de îshtanê esto, keno pishtî, qota xo cêno êno,
raye ro dest keno îshtaneyî ra, di mîrfîtî lewê de benê hazir.
Vano:
- Qemer ma dinya shên keme?, awa keme?
Vano:
- Ne shên ke, ne awa ke. Zê saraya pashay mi rê saraye bide virayshtene, vano
shalil-bilbil ser ro biwano, vano xas baxçe kî ver de bo.
- Beno, vano.
Qemer hatanî derze ano verê çiberî ke, çêy nas nikeno, nîya dano ne koxe, ne maya, saraye virayshtî yo, shalil-bilbil têde baxçe de waneno, pîre te de ra. Pîre teknena êna,vana:
- Qemerê mi !
Vano:
- Çik o?
Vana:
Ti bonanê xo nas nikena?
Vano:
- Wulle dayê nas nikena.
Vana:
- Nê bonê ma yê tezî yê.
- Beno.
Pîre de cazuye bena, kuna werte, pasha pê hesîno
Vano:
- Dushtê saraya mi de no kamcî yo nîya zengîn o, saraye da virayshtene vano, hayret maneno.
A pîre rûshneno, vano:
- Sho teqat bike !, no kam o.
Pîre teknena êna çê dîna, vana:
- Qemerê mi Qemerê mi, pasha to ra çiqa xuye keno.
Vano:
- Qeyî?
Vana:
- Vano dushtê saraya mi de saraye virayshta, ez xayret kuna ci.
Qemer vano:
- Pîra cazuye îta mewinde !
Vana:
- Ma ez feqîra hesîre, ez bi se bikerê.
Ma day pîre cêna shona zere. Roja bîne Qemer vano:
- Dayê pîre teber ke, zerarê ma destê pîre de esto.
Kena teber, kena teber. Roja bîne shona çêna filan pashayî wazena, veyvê Qemerî
kena, bi dawul û zurne ana, kena pîya.
Pîre defêna êna, pîre defêna êna vana:
- Wulle ez veyvê Qemerî rê pê hesîya, ez ama.
Pîre defêna cênê zere. Pîre heftê zere de manena, her sirê dîna musena.
Qemer kuno ra, îshtane dano we, pîre vînena. Shewe wurzena ra, shona îshtanê cêna, shona lewê pashay.
Teknena shona lewê pashay, bena dana pashay, pasha dest keno pi ra, nîya dano
di mîrfîtî lewê pashay de bî hazir.
Vano:
- Pasha, ma dinya shên keme?, awa keme?
Vano:
- Ne shên ke awa ke, sarayê pîre, lacê pîre, berz ke adê hawt bara de
ro ne ! teba cênya dê ra !
Sarayê Qemerî keno berz, tev cênya Qemerî ra,"Qemerî kora ma xo
binê koxe de manenê" adê hawt bara de nanê ro.
Qemer wuncîya kolîya devam keno. Devam keno, ano rosheno. Letê dano ma
xo letê xo kî keno di letê. Letê jû cêno, jû dano kutikî pisinge. Rojê kutik
û pisinge pîya ênê, kutik vano:
- To dî, Qemerî ma rê hundê êlgîye kerde, werte dest û payanê zav û zêçî
ra ma vetîme, mêrikî perê day. Ma no se beno?
Kutik vano:
- Pisingî !
Vana:
- Çik o?
Vano:
- Bê! ma shîme adê hawt bara.
Vana:
- Wullahî mi ajne bizantêne ez teyna shîyêne, êxpal ez ajne nizana.
Kutik vano:
- Wulle ez zana.
Vana:
- Ma to ke zana, ez nîshena pîshta to, ma biteknîme shîme. Ma shîme o
het, îsh aydê mi no, ti nêzî mebe.
Teknenê shonê verê denizî, pisinge nîshena kutikî, kutik ajne keno, shono
adê hawt bara de vecîno. Baxçe de pisinge bena pîya.
- De vano, kutik ti verê ana dare de vinde vano, îndî îshê mi no. Nê îshî
ez dana dîyene.
Pisinge shona fetelîna, mere rayshte ci êno, na merî cêna, mere keno zar
û zîbîye.
Vana:
- Mere vengê xo meke !
- Qeyî?
Vana:
- Qewlê mi estê.
- Qewlê to çik o?
Van:
- Qewlê mi vana, îshtanê mi haniko pashay de vana, to ke mi rê îshtane
ard, ard. Ti ke îshtane mîyare wulle ez to wena.
- Beno pisingî, çimanê mi ser, eke mi nîyard qetlê mi to helal.
Mere cêreno ra, tekneno shono. Boçikê xo keno hemgen, beno keno îsoto
tûj. Shon de ke pasha kuno ra, îshtane erzeno binê zonê xo. No boçikê xo
keno firna pashay, te de êno shono, pasha kuxeno-shineno, kuxeno-shineno
îshtane fek ra pereno. Mere îshtane cêno êno lewê pisinge.
Vano:
- Pisingî !
Vana:
- Çik o?
Vano:
- Wulle mi ard.
Vana:
- Rind. Bîya mi rê, gonîya mi binê linganê to ra bo. Ti nîya jîhatî ya.
Teknena êna lewê kutikî vana:
- Kutik !
Vano:
- Çik o?
Van:
- Mi îshtane ard.
- De vano îshtane bide mi.
- Kutik vana, to fekê xo ra bozix a, ti lawena, mosê vecînê, çî vecînê ti
lawena.
Vano:
- Nê nê ez nilawena, ti ke îshtane medê mi, ez to îta ca verdana.
Mecbur îshtane dana ci. Nîshena ci, ênê na hetê denizî, torcî hayê mosa
cênê. Mose xo cê ro erzeno, kutik laweno, îshrtane fek ra xelesîno ra.
Fek ra xelesîno ra pisinge îna taqîb kena. Moso ke, îshtane gureto bereqîno. Pisinge ê mosî taqîb kena. Nê qayige benê verê kinarî, nê tor oncenê kenê tal, pisinge resena ci ê mosî cêna, pisinge ê mosî cêna, ana qilashnena ra îshtane zere ra vecena, cêna êna lewê kutikî.
Vana:
- Kutik !
Vano:
- Çik o?
Vana:
- Wulle mi ard.
- De vano, hayde ma shîme.
Teknenê shonê çê daka pîre, shonê pê çiber de gosh nanê ser.
Qemer vano:
-Nênê dayê?
Vana:
- Çik o?
Vano:
- Nênê dayê, no kutikê ma û pisinga ma ra kata shîyê?
Vana:
- Law wulle ez qe hayrê ci çîna.
Vano:
- Wulle dayê ti raman nîya, ti zilmkar a, to ne non do ci, ne çîyê do
ci, ma hêfê ê kutikî û a pisinge nêbî?, vano, mi hunde feqirîye-hesîrîye dîye, mîyanê mi deja, celag bî, mi perê day mi guret , to kerdî teber
tekitî shî.
Pisingeû kutikî pê çiber de gosh nanê ser, çir çiber kenê ra, shonê qorê
Qemerî ser ro nîshenê ro. Ax kena pisinge, nîya danê ke îshtane nawo qorê Qemerî ser ro ro. Qemer îshtane cêno hama dest keno pi ra, nîya dano, di mîrfîtî lewe de bî hazir.
- Qemer vano, ma dinya shên keme?, awa keme?
Vano:
- Ne shên ke, ne awa ke. Sarayê mi adê hawt bara ra berz ke, bîya îta rone. Wuncîya xas baxçe shalil û bilbil te de biwano, teba cênîya mi ra.
Vano:
- Pîra cazuye kî qîshî û vîsh ke, berze.
Wulle dest keno pi ra, benê hazir, shonê adê hawt bara ra saraye Qemerî anê hurendîya koxanê dê de nanê ro, pîre kî qîshî û vîsh kenê, erzenê.
Qemer wuncîya reseno miradê xo, heq shima kî biresno miradê shima.

Arekerdox: L. Jandîl
Vatox: Dirba ra H.D, Amnan 1991


sho cor